Herman Jansen Beverages Nederland BV, gevestigd aan de Zijlstraat 2, 3111 PS te Schiedam, merkeigenaar van Sonnema Berenburg, verder in dit document omschreven als Sonnema of Sonnema Berenburg.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Sonnema.nl en Sonnema1860.nl Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

Sonnema Berenburg verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar. Sonnema Berenburg levert geen alcoholische producten rechtstreeks aan consumenten, maar zet de bestelde artikelen door naar geselecteerde slijterijen.

De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzeninclusief Nederlands accijns en inclusief Nederlands B.T.W. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

Bestellingen kunnen via de website Sonnema1860.nl worden geplaatst. De afnemer dient hierbij één van de slijters-verkooppunten te selecteren waar de order op een later moment kan worden afgehaald. Afhalen is alleen mogelijk in Nederland. Per e-mailadres en/of woonadres kunnen maximaal 2 orders worden geplaatst op Sonnema1860.nl.

Bestellingen dienen door de afnemer online via Ideal te worden betaald. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een orderbevestiging en de factuur op het door hem/haar opgegeven E-mail adres. 

Sonnema stuurt een bericht naar de afnemer zodra de bestelde artikelen klaar staan bij het geselecteerde verkooppunt.  De afnemer dient dit bericht en de orderbevestiging mee te nemen naar het geselecteerde verkooppunt als bewijs van aankoop en haalt zijn/haar bestelling op. Uw bestelling dient uiterlijk 31 oktober 2020 opgehaald te zijn bij de geselecteerde slijterij. Gebeurt dit niet, dan verliest u het recht op de fles.

Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Sonnema overschreden wordt, zal Sonnema de afnemer hiervan (via e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Sonnema te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Sonnema te melden.

Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Sonnema het in bovenstaand artikelgenoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

Sonnema is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door distributeurs.

De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres. Sonnema zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Sonnema zal de afnemer hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Sonnema. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Sonnema deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van de Sonnema.nl en Sonnema1860.nl,  waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij de Sonnema. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Sonnema informatie te kopiëren en/of te bewerken.

Afnemers en bezoekers van de websites Sonnema.nl en Sonnema1860.nl dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Sonnema geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Sonnema is het Nederlands recht van toepassing. Alle correspondentie op basis van deze Algemene voorwaarden vindt plaats met Herman Jansen Beverages Nederland BV, t.a.v. Sonnema, p/a Zijlstraat 2, 3111PS te Schiedam.

Herman Jansen Beverages Nederland BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  te Rotterdam onder nummer 24228658 / Btw nummer NL 005672028B01